ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА Kimibg.eu

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия преставляват Договор за предоставяне от КИМИ-София 2000Е ООД на собствения си интернет сайт - за извършване на дистанционна търговия с потенциални Купувачи-Потребители и уреждат правата и задълженията на Потребителите на интернет сайта: Kimibg.eu - собственост на КИМИ-София 2000ЕООД.

Дружеството се управлява и представлява от неговия Управител Васил Арсенов.

За контакт с дружеството http://kimibg.eu,  Email: kimibg.eu@abv.bg, Mob: 0887845327

Страни по настоящия договор са: КИМИ-София 2000ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул.Никола Вапцаров-107 - дружество, регистрирано съгласно Търговския Закон на Република България с ЕИК: 204536937, собственик на интернет страницата (уеб сайта) Kimibg.eu - наричано накратко ТЪРГОВЕЦА от една страна и всеки Потребител, заредил интернет сайта: Kimibg.eu.

Потребителят заявява, че е запознат с НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта: Kimibg.eu и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайта: Kimibg.eu е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Активно действие представлява кликване/натискане/, селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта: Kimibg.eu

Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОБВЪРЗВАТ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

II. ПОЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В САЙТА ТЕРМИНИ:

В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:

а) „Сайтът/сайта” – интернет платформата Kimibg.eu.

б) ; Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър. който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя/

в) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера.

г) „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия.

д) „Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера.

е) „Сделка” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;

ж) „Активиране на сделка” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката или услугата, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в сайта условие, което най-често е закупуването на предварително обявен минимален брой ваучери (1), за определената стока/услуга

з) „Край на сделката” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена стока или услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но КИМИ-София 2000Е ООД има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;

и) „Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера.

Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка.

1.С натискане на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия“ потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. След натискане на бутона „Потвърди“ от процеса на плащане, Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че съгласен с изложените в сайта правила за ползване.

II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТОНА ТАЛОНИ

1.При регистрация във Kimibg.eu, Вие давате своето изрично съгласие КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД да съхранява в базата си данни Вашият e-mail адрес, както и да Ви изпраща рекламни съобщения във формата на ежедневен бюлетин. 

2. Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3. КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД  гарантира за достоверността на предоставените оферти.

4. КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП) се явява СТРАНА в търговските отношения   между крайните потребители, приели условията за ползване на сайта .

5. Всички искове и претенции, произтичащи от ЗЗП, следва да бъдат уточнени единствено и само между КИМИ.София 2000 ЕООД  и крайните потребители.

6. С използването на услугите, предлагани от сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с условието да заплатите за стоката или услугата, за която ще получите ваучер, който в последствие ще можете да размените за тях, авансово.

7. Кореспонденцията и / или участието в закупуването на оферти, предоставени от Kimibg.eu, както и всички други търговски взаимоотношения с тях са единствено и само между Вас.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Право за продажба на стоки и/или услуги чрез сайта Kimibg.eu, имат всички регистрирани по смисъла на Българското търговско законодателство юридически лица, които декларират съгласие с изложените в сайта условия за ползване ,както и съгласие с договора за предоставяните услуги от Kimibg.eu, в който са регламентирани всички правни,финансови и други условия между страните.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

1. Всеки Потребител на услугите, предоставяни от сайта, има право да закупи ваучер, който може да бъде разменен срещу точно упомената стока или услуга от предоставящия стоката или услугата, под формата на оферта , единствено и само след деклариране, че е съгласен с изложените в сайта правила за ползване.

2. При използване услугите на сайта, респективно закупуване на ваучер, ще бъде прието, че Потребителят е приел и разбира условията за ползване с всички произтичащи от това обстоятелства.

За закупуване на ваучер е нужно крайният Потребител да извърши напълно безплатна регистрация.

3. При регистрацията се събира необходима информация, при отказ за предоставяне на събираната информация ще бъде отказан достъп до предлаганата услуга.

4. Регистрация е необходима само за закупуването на ваучер, разглеждането на сайта става абсолютно свободно, без нужда от регистрация.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРА.

След избор на оферта, избиране на метод за плащане и заплащане на офертата всеки Потребител получава своя ваучер, ако офертата е активна в Моите Ваучери.

След успешно приключване на офертата всеки, закупил ваучер за нея, получава в aкaунтa си код, парола, допълнителна информация и линк към ваучера.

Всеки ваучер притежава уникален 8 цифрен код и 6 символна парола, които удостоверяват достоверността и валидността му. Кодът и паролата за всеки един талон и оферта са генерирани на случаен принцип.

След приключване на активна оферта, всеки потребител може да принтира ваучер или да запише кода и паролата му, с които да удостовери автентичността му.

Всеки ваучер може да бъде използван само веднъж!

Ваучерите не са поименни, съдържат само въведената при регистрация данни и дават право за използването му на неговия физически преносител и/или владелец.

Kimibg.eu, не носи отговорност ако трето лице упражни правото на използване на ваучер без знанието на закупилия го потребител, както и за достъп от трети лица до потребителския профил на регистриран потребител вследствие неспазване конфиденциалността на предоставените данни от този потребител като пароли, e-mail адреси и/или други данни и всички произтичащи от това обстоятелства.

Всеки ваучер има минимален срок на валидност минимум 2 седмици.

Същинското използване на ваучера става след представянето или на записаните код и парола или на самия ваучер на съответния ТЪРГОВЕЦ.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1 . ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото Законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското Законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица(освен за целите на доставка) - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото Законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на Закона.

VII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Тази политика е част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на уеб сайта: Kimibg.eu

Използвайки този сайт Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте. Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен на законоупълномощените лица.

Може да използваме автоматично събрана информация със статистически цели за подобряване на обслужването Ви.

Гарантираме ви, че е-мейл адресите Ви не се предоставят от нас на трети лица.

Можем да Ви разкрием, поправим, заличим Вашите лични данни при писменна молба от Ваша страна.

Предоставената информация се използва за целите на Вашето обслужване.

Ако сте се регистрирали можете да редактирате Вашите данни като влезете в профила си.

Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Моля свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните Ви данни.

VIII.СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

В случай, че не бъде постигнато СЪГЛАСИЕ, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Компетентния СЪД по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно Българското Законодателство.