ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1). Kimibg.eu полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Kimibg.eu обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от Потребителя.

След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица.

В този случай Kimibg.eu има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото Законодателство.

4). Kimibg.eu събира и използва информацията за Потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Kimibg.eu .

5). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.

6). С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в Потребителския му профил в Kimibg.eu ,  да бъдат използвани  от Kimibg.eu  за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

Действията на потребителя в  Kimibg.eu (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Kimibg.eu за целите на директния маркетинг.

7). Kimibg.eu се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: - е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент; - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото Законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; - други посочени в Закона случаи.

8). С регистрацията си в Kimibg.eu , потребителят разрешава в Потребителските му профили Kimibg.eu , на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Kimibg.eu или от офериращите в сайта търговци.